Čekají koncepci digitální ochrany práv změny?

16. prosinec 2005

Digital Rights Management (DRM) je pojem, o kterém se stále více hovoří v souvislosti s rozvojem digitálního vysílání. Ochrana práv intelektuálního vlastnictví zůstává i nadále jednou z problematických záležitostí v éře digitálních médií. Kromě právní a legislativní polohy jde především o ekonomické dopady z nedostatečné ochrany a nezajištění příjmů, které plynou z užívání autorských děl. Cílem je omezit nekontrolované rozmnožování a využívání autorských děl v éře digitalizace.

DRM je v podstatě souhrnem technologických systémů (hardwaru a softwaru), které zajišťují správu autorských práv v jednotlivých prostředích. Kromě nabídky tzv. podmíněného přístupu nebo programů "na vyžádání - on demand" se v širším měřítku řeší problém s distribucí obsahu prostřednictvím sítí elektronických komunikací. K této problematice se váže řada konkrétních omezení a problémů například při využití archívu pro účely nových digitálních programů nebo doplňkových datových služeb, jak o tom nedávno na krumlovské konferenci hovořili například i zástupci České televize.

V minulosti již proběhla řada pokusů ustanovit nějakou univerzální a pokud možno komerčně nezávislou technologickou platformu, na které by se většina rozhodujících subjektů shodla a přistoupila na jejich širší využití. Přitom se hledá co nejjednodušší způsob, který by spotřebitele a koncového uživatele díky automatizaci minimálně zatěžoval a přirozeně by neměl způsobit nějaké zásadní navýšení cen při odběru a využívání služeb. Dosud se využívají i jiné, většinou nepřímé formy ochrany obsahu (například různé formy předplatného, registrací, kódovaných karet a limitovaných přístupů apod.).

Dalším problémem je potřeba vytvořit co možná nejuniverzálnější koncept pro většinu zemí, což je zatím - kvůli technologickým i právním rozdílům - poněkud problematické, ale nikoliv nemožné. Snaha o řešení se často komplikuje již od počátku při diskuzi a sporech o definicích a jejich aplikaci. U nás k tomu byla příležitost nedávno při jednání Poslanecké sněmovny nad novou úpravou autorského zákona a již dříve při přijímání zákona omezujícího "nabourávání" do služeb s tzv. podmíněným přístupem. Základem pro normotvorbu byla evropská směrnice č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva v informační společnosti.

Většinou jde o technologická opatření přímo spojená s výrobkem/nosičem nebo aplikovaná v systému on-line přístupu. Aplikace systémů DRM je důležitá zejména na větších trzích, kde přirozeně dochází ke značným ekonomickým ztrátám. Příkladem mezinárodní aktivity směřující k omezení "digitálního pirátství" jsou snahy prosadit systémy DRM například v Asii, zejména v Číně. Čína představuje ohromný trh, na kterém je již dnes cca 450 miliónů mobilních telefonů a rapidně roste zavádění a rozvoj služeb distribuovaných prostřednictvím vysokorychlostního internetu, včetně digitálního vysílání. Nedávno byl například představen nový systém skupiny amerických společností v čele s firmou IDV (provozující také služby video on demand), která usiluje o vytvoření jedné z možných nezávislých platforem pro asijský i celosvětový trh. O podpoře kampaně "STOP piracy" hovořil v rámci hlavní agendy také americký prezident G.Bush při své poslední asijské cestě a při návštěvě Číny.

V evropských rozměrech se o rozšíření systému pro DRM snaží řada výrobců, právních a IT firem. Do diskuze a hlavně do přípravy komplexnějších řešení se zapojují odborné a obchodní organizace nebo asociace. Sdružení Digital Video Broadcasting (DVB) se prostřednictvím svého Fóra hlásí k přípravě univerzálních pravidel. Po téměř pěti letech příprav vydalo sdružení tzv.Modrou knihu A094, ve které navrhuje základní principy pro novou architekturu Super DRM systému.

Na přelomu listopadu a prosince byla zahájena jednání pracovní standardizační komise Copyright Protection Technical Working Group (CPTWG) nad plánovaným systémem Content Protection Copyright Management Standard (CPCM). Vznikl návrh , který byl v souladu s Electronic Frontier Foundation (EFF), předložen normativní instituci European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ke schválení a homologaci. V případě, že by ETSI vydala pro systém Super DRM provozní osvědčení, mohl by být následně aplikován v evropských zemích. Podle prvních hodnocení by tak šlo o systém, který by byl podrobnější a přesnější než je tomu například u systémů používaných na americkém trhu.

Spustit audio