Dokument: Dopis televize Prima českým ministrům

22. červen 2007

Už třetí dopis kvůli digitálnímu vysílání dostal na stůl český premiér Mirek Topolánek. Tentokrát ho napsala televize Prima, respektive její výkonný ředitel Petr Chajda, a kromě premiéra ho poslala všem ministrům. Hlavním adresátem je ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. V dopise datovaném 14. června, tedy necelý týden po dopisu CME, Prima žádá zrušení technického plánu přechodu a apeluje také na vyřešení situace kolem regionálních studií RTA. Uvnitř: Plné znění dopisu

ČRo Digital má dokument k dispozici v originální podobě. Televize ho zaslala na svém hlavičkovém papíře a odvolává se na starší dopis ministerstvu informatiky, v němž upozorňovala na příliš krátkou lhůtu k podání připomínek k digitální novele. Z dosud známých dopisů premiérovi je zatím nejdelší, v originální podobě má pět stránek. Michaelu Garinovi ze CME i Feru Feničovi z FEBIO TV stačily stránky dvě.

Prima sestavila seznam čtrnácti zásadních připomínek k novele. Týkají se poplatků za analogové a digitální kmitočty, různých kompenzací, technického plánu přechodu, problematiky must carry, postavení regulátorů a také regionálního vysílání. Celé znění dopisu zveřejňujeme níže.

Dopis TV Prima Martinu Římanovi a dalším ministrům

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Vážený pan
Ing. Martin Říman
ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

V Praze dne 14. června 2007
Č.j.: 0038/GŘ/2007

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a některé další předpisy

Vážený pane ministře,

dne 17. května 2007 byl naší společnosti zaslán text návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a některé další právní předpisy.

Následně jsme byli dne 22. května 2007 seznámeni v rámci jednání o vypořádání připomínek na půdě Ministerstva vnitra ČR s další, podstatně přepracovanou a doplněnou verzí návrhu zákona.

Jako stávající provozovatel celoplošného televizního vysílání, jemuž byla udělena licence k provozování tohoto vysílání platná do roku 2018, pokládáme za nutné a potřebné, aby byla v rámci přípravy přechodu na digitální vysílání řešena komplexně otázka přechodu na digitální vysílání současných provozovatelů analogového vysílání. V závislosti na zvoleném řešení je třeba současně či následně řešit otázky další, které jsou zvolenou podobou přechodu stávajících provozovatelů na digitální vysílání determinovány. Jsme přesvědčeni, že by takovýto přístup k problematice digitalizace televizního vysílání, který je v evropském kontextu standardní, vedl k odblokování současné situace a urychlení rozvoje digitálního vysílání v České republice.

Předloženým návrhem zákona je však v rozporu se závazkem České republiky k ochraně investic a k ochraně rovného postavení jednotlivých subjektů na televizním trhu navrhován zcela nepřiměřený zásah do již nabytých práv stávajících provozovatelů televizního vysílání, a to aniž by bylo v průběhu přechodu a po jeho dokončení garantováno jejich zachování či obnovení. Přitom právě současní provozovatelé analogového celoplošného vysílání mají nést rozhodující část nákladů na přechod na pozemní digitální vysílání.

Předložený návrh zákona se navíc zcela nekoncepčně soustřeďuje zejména na uzákonění možnosti vysílání pro osoby, kterým byly uděleny licence v licenčním řízení u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jehož výsledky byly soudem zrušeny z důvodu vážného rozporu se zákonem. Navrhovaný institut přechodných licencí a omezení možnosti soudního přezkumu rozhodování o udělení licence mohou vést k velmi netransparentním zásahům do podnikatelského prostředí v oblasti televizního vysílání, které v demokratické společnosti nemají a nemohou mít místo. Pokládáme za nezbytné, aby bylo i nadále plně respektováno ústavně zaručené právo na soudní přezkum licenčních řízení a správního rozhodování. Uvítáme naplnění multiplexů v sítích vysílačů určených k digitálnímu vysílání novými licencovanými programy nových či stávajících provozovatelů vysílání, bude-li přitom dodržen zákon.

Dopisem ze dne 21. května 2007 jsme Ministerstvo informatiky ČR upozornili, že lhůta pro vypracování připomínek k materiálu, na jehož přípravě jsme se nepodíleli a který s námi nebyl průběžně konzultován, byla vzhledem k výše uvedenému, k závažnosti jeho obsahu a nutnosti jeho posouzení našimi investory neadekvátně krátká (fakticky se jednalo o dva pracovní dny). Fotokopii dopisu ze dne 21. května 2007 přikládáme. Požádali jsme tedy v rámci jednání na půdě Ministerstva vnitra ČR o prodloužení připomínkového řízení.

Petr Chajda

Přesto byl materiál v další verzi postoupen k projednání vládě České republiky z čehož dovozujeme, že připomínkové řízení u věcně příslušného ministerstva, jímž je nyní Vaše ministerstvo, již bylo ukončeno. Pokud však možnost podání připomínek, jejich efektivního projednání a zapracování do připravovaného návrhu před projednáním Parlamentem České republiky stále trvá, jsme připraveni ji využít a zdvořile žádáme o sdělení, s kým či na jaké platformě by mohly být projednány. Jsme přesvědčeni, že je v souvislosti s danou problematikou vstřícný přístup státních orgánů a stávajících provozovatelů televizního vysílání nezbytný.

K předložené podobě návrhu zákona máme zejména následující věcné připomínky:

- Zcela odmítáme navýšení poplatků za užívání kmitočtů k analogovému vysílání. Takovéto řešení není v evropském kontextu standardní a je ve své podstatě sankcí stávajícím provozovatelům za výkon již nabytých práv.

- Naopak se domníváme, že např. snížení poplatků za užívání kmitočtů k digitálnímu vysílání by mohlo být pobídkou k urychlení digitalizace. Prominutí či snížení poplatků by mělo být závislé na vstřícném jednání provozovatele vysílání k procesu přechodu na digitální vysílání.

- Stejně tak navrhujeme, aby z radiokomunikačního účtu byly kompenzovány i případné nerovné podmínky různých provozovatelů přecházejících na digitální vysílání.

- Vzhledem k tomu, že regionální digitální pozemní vysílání s centrálním programem představuje nesrovnatelně větší technický a ekonomický problém než regionální analogové pozemní vysílání, též navrhujeme, aby bylo z radiokomunikačního účtu možné hradit náklady související s regionalizací sítí.

- Pokládáme za nutné zrušení stávajícího Technického plánu přechodu a rozšíření zmocnění ČTÚ ohledně vydání nového Technického plánu přechodu tak, aby ČTÚ mohl a musel v dané ucelené oblasti zohlednit stanovenou kvalitu či míru informační kampaně, pokrytí obyvatelstva a reálné dostupnosti dotčeného programu a aby naplnění všech podmínek pro vypnutí analogového vysílání bylo podmínkou pro aplikaci termínů uvedených v Technickém plánu přechodu.

- Dle našeho názoru je třeba omezit možnost zásahů regulátora přenosu spočívajících např. v nařízení must carry pouze na oblast digitálního vysílání, a to pouze v nutné míře. V případě nařízení takovéto must carry či nahrazení vůle provozovatele sítě úředním rozhodnutím musí být od počátku stanoveno, že žadatel ponese veškeré náklady spojené s jím požadovaným zásahem, které vzniknou provozovateli sítě popř. ostatním provozovatelům vysílání v multiplexu.

- Regulátoři, zejména pak obsahový regulátor, by dle našeho názoru neměli mít možnost ingerovat do určení sítě, ve které má být vysíláno.

- Stávající podobu zákazu křížení vlastnictví mezi provozovateli vysílání a provozovateli sítí je nutno zpřesnit, a to jak po věcné, tak po legislativně technické stránce, neboť její současný výklad působí značné obtíže.

- Nesouhlasíme s omezením možnosti soudní kontroly rozhodnutí o udělení licence a zavedením institutu přechodné licence, neboť se jedná o zásah do ústavně zaručených práv. Vstup nových provozovatelů resp. programů na trh a zaplnění multiplexu je dle našeho názoru možné a nutné zajistit standardními prostředky.

- Nepokládáme za vhodné před dokončením přechodu na digitální vysílání uzákonit možnost vzniku programových multiplexů.

- Navrhujeme ohledně digitálního vysílání zrušení hranice pro možnost vlastnictví provozovatelů regionálních televizí 70% pokrytí, tedy návrat do stavu před přijetím zákona č. 235/2006 Sb. Jedině takováto úprava by umožnila efektivní rozvoj digitálního regionálního vysílání.

- Pokládáme za potřebné změnit a zpřesnit ustanovení týkající se udělení kompenzačních licencí.

- Dle našeho názoru je třeba zákonem zrušit povinnost koexistence provozovatele celoplošného vysílání s provozovateli regionálního vysílání a změnit ji na opravnění. Historická příčina této nucené koexistence, jíž byl nedostatek kmitočtů, v digitálním vysílání odpadá. Obě skupiny provozovatelů regionálního vysílání jsou připraveny k digitálnímu vysílání s novým centrálním programem, přičemž budou moci vysílat za podmínek, které si samy určí, tedy případně i v "prime time". Naše společnost deklarovala, že je ochotna dodávat nový centrální program pro všechny regiony včetně regionů RTA. RTA bude pravděpodobně udělena kompenzační licence k celoplošnému vysílání (a navíc jí byla udělena další ve zrušeném licenčním řízení).

- Měla by být upravena i možnost finančního příspěvku státu na nákup digitálních přijímačů či pokrytí oblastí nepokrytých prostřednictvím digitálních vysílačů.

Jsme připraveni dodat a projednat paragrafové znění výše nastíněných připomínek.

Jak jsme již uvedli v dopisu ze dne 21. května 2007 adresovaném Ministerstvu vnitra České republiky, máme za to, že je rychlý a bezproblémový přechod z analogového na digitální vysílání možný pouze a jenom za předpokladu, že na základě řádné odborné diskuze a projednávání komplexu všech důležitých otázek souvisejících s digitalizací televizního vysílání, včetně diskuse nad návrhem novely, bude nalezen politický a odborný konsenzus na projektovém řešení této otázky. Dle našeho názoru je pro úspěch přechodu na digitální vysílání rozhodující, aby se součástí konsenzu staly názory stávajících provozovatelů televizního vysílání. Jsme přesvědčeni, že takovýmto postupem bude urychlen proces samotného přechodu na digitální vysílání a eliminována možnost komplikací vzniklých ať již v důsledku případných arbitráží z důvodu maření vložených investic či nespokojenosti diváků, kterým by v důsledku nekoncepčního a řádně nepřipraveného přechodu byla omezena možnost přístupu k jejich oblíbeným programům.

Věříme, že pro projednání a vzájemné vyjasnění názorů a postojů existuje mezi dotčenými subjekty a státními orgány prostor. Naše společnost se na přechod na digitální vysílání připravuje již od konce devadesátých let a byla v České republice v mnoha ohledech jeho průkopníkem. Máme i nadále zájem se podílet na nalezení řešení souvisejících otázek a přispět tak v zájmu televizních diváků k co nejhladšímu přechodu na digitální televizní vysílání v České republice.

S pozdravem
za FTV Prima, spol. s r.o.
Petr Chajda, v.r.
výkonný ředitel

Na vědomí:
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
RNDr. Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti
MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí
JUDr. Vlasta Parkanová, ministryně obrany
Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu
MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví
JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí
Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy
Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství
Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury
JUDr. Cyril Svoboda, ministr vlády České republiky, předseda Legislativní rady vlády České republiky
MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny
Ing. Ivan Zach, Hans-Holger Albrecht, jednatelé FTV Prima, spol. s r.o.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio