Technický plán přechodu (pracovní verze)

14. červenec 2006

Českému rozhlasu Digital se podařilo z důvěryhodného zdroje získat pracovní podobu Technického plánu přechodu na zemské digitální vysílání. Oficiální variantu s doplněnými odkazy na jednotlivé zákony by měl zveřejnit Český telekomunikační úřad v nejbližších dnech. V pracovním návrhu jsou nejdůležitější tabulky s daty, kdy bude vypnuto analogové vysílání v jednotlivých oblastech a zapnuty jednotlivé digitální sítě. Termín úplného vypnutí analogového vysílání je stanoven na 10. října 2010.

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět úpravy
Toto opatření obecné povahy (dále jen "opatření") upravuje dílčí pravidla a postupy uplatňované při rozvoji sítí pro zemské digitální televizní vysílání a vypínání zemského analogového televizního vysílání za účelem provedení a dokončení přechodu na zemské digitální televizní vysílání v České republice. Opatření stanoví postup podnikatelů zajišťujících sítě elektronických komunikací, provozovatelů vysílání ze zákona1) a provozovatelů vysílání s licencí2) a státních orgánů při jednotlivých etapách procesu podle odstavce 1.

Článek 2
Vymezení pojmů
Zemské digitální televizní vysílání
Způsob zajišťování televizního vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma, v současnosti dané zejména platnými standardy ETSI označovanými jako DVB-T. Způsob zajišťování televizního vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno analogové modulační schéma, v současnosti označované jako VSB-AM. Část území ČR, které pro účely uskutečnění procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání definuje Technický plán přechodu (Tabulka 1). Na základě uzavřených vzájemných dohod mezi provozovatelem televizního vysílání ze zákona, provozovateli vysílání s licencí a operátory vysílacích sítí se na území ucelené oblasti uskuteční proces přechodu podle dílčích pravidel a postupů upravených TPP, a to jako uzavřený cyklus od zahájení digitálního vysílání přes jednotné ukončení provozu analogových vysílačů velkého výkonu až po úplné ukončení provozu všech analogových vysílačů. Základní plošný rozsah jednotlivých oblastí je dán dosahem intenzity elektromagnetického pole zemského digitálního televizního signálu v hodnotě pro příjem označovaný jako "outdoor-fixed" příslušné jednotlivým kmitočtům zvoleného vysílače. Vysílač, který je součástí stávající sítě vysílačů pro analogové zemské televizní vysílání na území ČR s vyzářeným výkonem ERP ≥ 1 kW. Vysílač, který je součástí stávající sítě vysílačů pro analogové zemské televizní vysílání na území ČR s vyzářeným výkonem ERP < 1 kW včetně tzv. druhotné sítě - TVP. Rozsah území příslušné ucelené oblasti na kterém je zajištěna intenzita el. mag. pole zemského digitálního signálu minimálně v hodnotě stanovené pro způsob příjmu signálu, který je označován jako "outdoor-fixed". Pro hodnocení je směrodatná hodnota daná teoretickým výpočtem s využitím metody ITU 1546 a postupy stanovenýmii závěry RRC-06. Předem stanovený časový termín, ke kterému bude ukončen provoz posledního analogového televizního vysílacího zařízení. Rušení, které závažně snižuje jakost, opětovně přerušuje nebo brání provozu radiokomunikační služby, pracující v souladu s Radiokomunikačním Řádem ITU. Podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť pro zemské digitální vysílání. Veřejná síť elektronických komunikací tvořená vysílači, určená pro šíření digitálního multiplexu. Zemské vysílací rádiové zařízení využívající pro provoz rádiové kmitočty. Souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný transport a následné šíření prostřednictvím sítě pro zemské digitální vysílání. Uživatel Každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací - zemské digitální vysílání. Je mezinárodní mnohostrannou dohodou, uzavřenou na základě výsledků jednání Regionální radiokomunikační konference ITU označované jako RRC-06. Dohoda stanovuje pravidla pro využití kmitočtového spektra pro účely zemského digitálního vysílání v kmitočtových pásmech 174 - 230 MHz a 470 - 862 MHz za rovných a transparentních podmínek pro všechny zúčastněné státy. Vrstva plánu Pomocný termín použitý pouze v rámci konference RRC-06 pro zajištění principu rovného přístupu ke kmitočtovému spektru. V příslušných vrstvách plánu byly rozděleny a mezinárodně koordinovány rádiové kmitočty při sestavování Plánu GE06. Pojem "Vrstva plánu" naprosto nesouvisí s pojmem "Vysílací síť", což se týká i příslušných rádiových kmitočtů. Situace, kdy operátor vysílací sítě vyhoví přiměřeným požadavkům jiného operátora a umožní společné umístění nebo jinou formu sdílení technických prostředků nezbytných k zajišťování vysílací sítě, a to zejména vysílacího stanoviště, anténního nosiče případně anténního systému. Způsob vysílání, kdy provozovatel celoplošného vysílání je schopen v časově definovaných úsecích během dne pokrývat území ČR rozdílnými programy určenými pro vymezené regiony, avšak v rámci využití jedné celoplošné vysílací sítě. To je umožněno specifickým způsobem sestavení vysílací sítě z jednotlivých rádiových kmitočtů a dále využitím zařízení pro místní úpravu šířeného digitálního multiplexu v příslušných uzlech vysílací sítě. Sestavení vysílací sítě z rádiových kmitočtů a způsob jejího zajišťování operátorem vychází z vymezení rozsahu a počtu regionů podle výchozího požadavku provozovatele vysílání. Rozsah regionu přitom může být odlišný od "Ucelené oblasti" a nemusí být totožný s rozsahem konkrétního územně správního celku. TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU Vypínání zemského analogového televizního vysílání

Článek 3 Technický plán přechodu řeší způsob vypínání podle odstavce 1 podrobně pouze pro analogové vysílače velkého výkonu v jednotlivých ucelených oblastech. Vypínání analogových vysílačů malého výkonu navazujících na tyto analogové vysílače bude probíhat v návaznosti na pokrytí území signálem zemského digitálního vysílání nebo v návaznosti na termín úplného ukončení zemského analogového televizního vysílání v ucelené oblasti či v České republice.
Příslušný držitel stávajícího oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zařízení šířící zemské analogové televizní vysílání požádá Úřad o jeho odnětí ve lhůtě nejméně 30 dnů před stanoveným respektive dohodnutým termínem vypnutí. V případě, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání dojde tímto vysíláním k rušení přidělených rádiových kmitočtů pro navazující analogový vysílač malého výkonu, zajistí Úřad na základě požadavku příslušného provozovatele vysílání nový použitelný rádiový kmitočet pro pokračování analogového vysílání tohoto vysílače malého výkonu. V ostatních případech řeší problematiku vysílačů malého výkonu po dohodě operátor vysílací sítě s provozovatelem vysílání příslušného televizního programu.
Zemské analogové televizní vysílání v oblasti lze vypnout za předpokladu, že: v ucelené oblasti bude zajištěno souběžné zemské digitální televizní vysílání po dobu nejméně 3 měsíců, nejméně 3 měsíce před vypnutím analogového televizního vysílání bude probíhat informační kampaň řízená Ministerstvem informatiky3). V případech, kdy nebude možno z důvodu neexistence volných rádiových kmitočtů zajistit souběžné vysílání některého ze současných celoplošných analogových televizních programů, lze zemské analogové televizní vysílání v ucelené oblasti vypnout i bez souběžného provozu zemského digitálního televizního vysílání. V případě, že operátor vysílací sítě nemůže pokrytí oblasti zemským digitálním televizním vysíláním z technických nebo ekonomických důvodů zajistit způsobem stanoveným v odstavci 5, je povinen informovat uživatele v dotčené oblasti o jiných možnostech příjmu stávajících celoplošných programů současného zemského analogového televizního vysílání.

Článek 4

Vypínání zemského analogového televizního vysílání probíhá v ucelených oblastech v pořadí podle tabulky 1.

Tabulka 1: Pořadí a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání

Název vysílače Stanoviště Kmitočet Program Termín 1. Trutnov Černá hora 23 ČT1 01/08 40 ČT2 01/08 R11 NOVA 01/08 2. Plzeň Krašov 31 ČT1 02/08 48 ČT2 02/08 R10 NOVA 02/08 3. Sušice Svatobor 35 ČT1 11/07 52 ČT2 11/07 R9 NOVA 11/07 43 PRIMA 11/07 4. České Budějovice Kleť 39 ČT1 10/08 49 ČT2 10/08 R2 NOVA 10/08 5. Jihlava Javořice 25 ČT1 11/08 42 ČT2 11/08 R11 NOVA 11/08 59 PRIMA 11/08 6. Jeseník Praděd 36 ČT1 05/09 50 ČT2 05/09 53 NOVA 05/09 7. Ostrava Hošťálkovice 31 ČT1 10/09 51 ČT2 10/09 42 NOVA 10/09 R1 NOVA 10/09 48 PRIMA 10/09 8. Zlín Tlustá hora 22 ČT1 11/09 51 ČT2 11/09 41 NOVA 11/09 58 PRIMA 11/09 9. Brno Kojál 29 ČT1 02/10 46 ČT2 02/10 R9 NOVA 02/10 10. Praha Cukrák 26 ČT1 01/10 53 ČT2 01/10 R1 NOVA 01/10 R7 PRIMA 01/10 11. Praha-město Mahlerovy sady 51 ČT1 01/10 41 ČT2 01/10 37 NOVA 01/10 24 PRIMA 01/10

Článek 5

(1) Termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání se stanovuje na 10.10.2010.

Rozvoj sítí pro zemské digitální televizní vysílání

Díl 1
Základní zásady

Článek 6 Rádiové kmitočty jsou rozděleny mezi jednotlivé státy tak, aby za předpokládaných plánovacích parametrů umožnily vybudovat v každém státě alespoň počet vysílacích sítí odpovídající počtu kmitočtových vrstev plánu.
Předpokládané plánovací parametry jsou následující: systém 64 QAM, subsystém 8K, ochranný interval ¼.
Pro vysílací sítě sestavené podle jiných plánovacích parametrů nelze v současné době přidělit pro zajištění dostatečného pokrytí jednotlivých ucelených oblastí další rádiové kmitočty přidělené České republice Plánem GE06.
Po úplném ukončení zemského analogového televizního vysílání v České republice budou pro vysílací sítě přidělovány dodatečné rádiové kmitočty, které nevychází přímo z Plánu GE06, a to na základě jejich dodatečné mezinárodní koordinace. Operátoři vysílacích sítí umožňují sdílení kapacit. Sdílení kapacit je nezbytné především s ohledem na využívání kmitočtů n ± 1 v ucelené oblasti. V případě, že operátoři vysílacích sítí sdílení kapacit neumožní, postupuje Úřad podle § 84 zákona, a to i v případech, kdy se nejedná o podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu.
Přidělené kmitočty pro jednotlivé sítě a pořadí zahájení zemského digitálního vysílání v jednotlivých oblastech jsou následující:

Tabulka 2a: Převedení sítě A do sítě 2 Název vysílače Kmitočet DVB-T pro souběh Termín zahájení DVB-T Doba souběhu Termín ukončení ATV Kmitočet DVB-T finální Počet dotčených obyvatel*) Trutnov 38 07/07 7 01/08 38 1 322 Plzeň 24 09/07 6 02/08 48 950 Sušice 24 09/07 3 11/07 48 354 Č. Budějovice 22 06/08 6 10/08 49 604 Jihlava 57 07/08 5 11/08 57 556 Jeseník 54 10/08 8 05/09 50 1 220 Ostrava 54 06/09 5 10/09 54 1 141 Zlín 49 07/09 5 11/09 49 891 Brno 40 07/09 8 02/10 40 1 720 Praha 53 09/09 5 01/10 53 1 435

*) počet obyvatel je uveden v tis. Jedná se o počet obyvatel v takové části ucelené oblasti, kde je zajištěna intenzita elektromagnetického pole zemského digitálního televizního signálu minimálně v hodnotě pro způsob příjmu označovaného jako "outdoor- fixed" s přičtením koeficientu 10 dB.

Tabulka 2b: Převedení sítě B do sítě 3

Název vysílače Kmitočet DVB-T pro souběh Termín zahájení DVB-T Doba souběhu Termín ukončení ATV Kmitočet DVB-T finální Počet dotčených obyvatel*) Pardubice 60 07/07 7 01/08 60 893 Plzeň 63 09/07 6 02/08 63 950 Sušice 63 09/07 3 11/07 63 354 České Budějovice 50 06/08 6 10/08 50 604 Jihlava 30 07/08 5 11/08 30 556 Jeseník 51 10/08 8 05/09 51 1 220 Ostrava 39 06/09 5 10/09 48 1 141 Zlín 25 07/09 5 11/09 25 891 Brno 59 07/09 8 02/10 59 1 720 Praha 59 09/09 5 01/10 59 1 435
*) počet obyvatel je uveden v tis. Jedná se o počet obyvatel v takové části ucelené oblasti, kde je zajištěna intenzita elektromagnetického pole zemského digitálního televizního signálu minimálně v hodnotě pro způsob příjmu označovaného jako "outdoor- fixed" s přičtením koeficientu 10 dB. Název oblasti Kmitočet DVB-T Termín zahájení DVB-T Ústecký region 62 červenec 2007 Liberecký region 65 červenec 2007 Pardubický region 61 červenec 2007 Královéhradecký region 61 červenec 2007 Plzeňský region 52 září 2007 Karlovarský region 61 září 2007 Jihočeský region 65/63 červen 2008 Jihlava 63 červenec 2008 Olomoucký region 44 říjen 2008 Moravskoslezský region 63 červen 2009 Zlínský region 64 červenec 2009 Jihomoravský region 64 červenec 2009 Středočeský region 44 září 2009 Praha 64 září 2009
Pozn.: Vzhledem k tomu, že v rámci přidělené programové náplně sítě C (resp. síť 4) není převáděn žádný stávající celoplošný program zemského analogového televizního vysílání, jsou v tabulce 2c uvedeny pouze příslušné kmitočty a nejzazší možné termíny zahájení DVB-T vysílání v příslušných ucelených oblastech. Síť elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby

Článek 7
Pro realizaci multiplexu veřejné služby je operátor vysílací sítě, který bude vybrán v rámci výběrového řízení provozovatelem vysílání ze zákona, oprávněn využít pro zajištění celoplošného pokrytí České republiky následující kmitočty: 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39 a 51. Využití jednotlivých kmitočtů pro konkrétní oblasti a stanoviště vysílačů bude řešeno v součinnosti příslušného operátora vysílací sítě a ČTÚ tak, aby byly zajištěny veškeré požadavky provozovatele vysílání ze zákona. Operátor vysílací sítě pro šíření multiplexu veřejné služby4) realizuje vysílací síť způsobem, který umožňuje využití vysílací sítě pro potřeby regionálního členění vysílání v souladu s požadavky provozovatele vysílání ze zákona. Provozovatel vysílání ze zákona sdělí před vyhrazením kmitočtů Úřadu, jakým způsobem bude vysílací síť pro potřeby regionálního členění rozdělena. Provozovatel vysílání ze zákona oznámí Úřadu svůj záměr na převedení svých programů ze sítě 2 do multiplexu veřejné služby nejpozději 12 měsíců před tímto převedením.
Úřad vyhradí rádiové kmitočty pro multiplex veřejné služby podle zvláštního právního předpisu5).

Díl 3
Další vysílací sítě pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání
Článek 8 Vysílací síť A se převádí na novou vysílací síť podle Plánu GE06 (dále jen "vysílací síť 2"). Vysílací síť B se převádí na novou vysílací síť podle Plánu GE06 (dále jen "vysílací síť 3"). Vysílací síť C se převádí na novou vysílací síť podle Plánu GE06 (dále jen "vysílací síť 4"). Příslušné kmitočty pro tyto sítě jsou uvedeny v tabulce 2 a, b, c.
V případě, kdy v ucelené oblasti nebude možno z důvodu neexistence volných rádiových kmitočtů zajistit převedení vysílací sítě A nebo vysílací sítě B nebo vysílací sítě C na novou vysílací síť podle odstavce 2, bude tato síť po dohodě s operátorem vysílací sítě převedena do doby uvolnění rádiového kmitočtu podle Plánu GE06 na takový rádiový kmitočet, který je v oblasti volný. Operátor vysílací sítě může po dohodě s provozovateli vysílání postupovat rovněž podle čl. .. odst. . opatření. Vysílací síť pro regionální zemské digitální televizní vysílání

Článek 9
Vysílací síť pro regionální zemské digitální televizní vysílání bude sestavena po úplném ukončení zemského analogového televizního vysílání v České republice z rádiových kmitočtů podle Plánu GE06, které budou uvolněny ukončením zemského analogového televizního vysílání.
K sestavení vysílací sítě pro regionální zemské digitální televizní vysílání, která svým územním rozsahem vysílání neodpovídá území regionu podle plánovacích parametrů GE06, mohou být využity po mezinárodní koordinaci rádiové kmitočty, které nevycházejí přímo z Plánu GE06 a budou následně mezinárodně zkoordinovány. Vysílací sítě podle dílu 3 mohou být využity pro regionální vysílání na základě dohody mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli vysílání v souladu s udělenými licencemi podle zvláštního právního předpisu7).

HLAVA III
Společná ustanovení

Článek 10

Operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání jsou povinni po dohodě s příslušným provozovatelem vysílání umístit ve svém datovém toku program držitele licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., Čl. II přechodná ustanovení odst. 3. Umístění těchto programů v některé z těchto sítí nesmí negativně ovlivnit kvalitu ostatních programů danou sítí šířených.

Článek 11
Smluvní ujednání

Operátoři vysílacích sítí a provozovatelé vysílání s licencí nebo provozovatelé vysílání ze zákona upraví vzájemně uzavřené smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací spojených s provozováním rozhlasového a televizního vysílání tak, aby obsahovaly nezbytné podmínky pro zajištění účelu tohoto opatření, a to do 3 měsíců ode dne jeho účinnosti.

Článek 12
Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Správní orgán vydává k provedení § .. zákona č. .. opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen "Technický plán přechodu").
Technický plán přechodu v návaznosti na plán využití rádiového spektra a mezinárodní koordinaci kmitočtů pro zemské digitální vysílání stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice.

Technický plán přechodu je sestaven tak, aby respektoval požadavek zákona č. .. na vytvoření sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

Jednotlivé etapy Technického plánu přechodu byly naplánovány tak, aby zaručovaly transparentní, rovný a nediskriminační přístup k provozovatelům zemského televizního vysílání, kteří byli oprávněni toto vysílání provozovat do dne účinnosti zákona č. ..

Správní orgán zveřejnil dne ... návrh opatření v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 130 zákona a podle čl. 5 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ke konzultaci.

Ve lhůtě 1 měsíce stanovené pro veřejnou konzultaci obdržel správní orgán ... připomínek. V rámci zásadních připomínek bylo požadováno....

V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění připomínek a způsob jejich vypořádání.

Účinnost opatření je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

autor: Filip Rožánek
Spustit audio